Noderīgi

- Reģistrācija

Ja elektriskās un elektroniskās ierīces un/vai baterijas un akumulatori tiek ievesti no 3.valstīm (valstis, kas nav ES dalībvalstis), vai šiem ražotājam ir jāreģistrējas EEIRR un/vai BARR?

Jā, šiem ražotājiem saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu ir nepieciešams reģistrēties EEIRR un BARR.

Sīkāk skatīt Atkritumu apsaimniekošanas likuma definīciju par elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju un Bateriju vai akumulatoru ražotāju.

Kas ir elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājs?

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu, Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājs ir persona, kas:
a) ražo EEI ar savu firmas zīmi un pārdod tās Latvijā;
b) ar savu firmas zīmi  pārdod Latvijā EEI, ko ražojušas citas personas, izņemot gadījumus, kad uz EEI ir arī izgatavotāja firmas zīme;
c) importē EEI un pārdod tās vai izmanto savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai Latvijā;
d) veic savu saimniecisko darbību ārpus Latvijas un, izmantojot distances līgumu, pārdod Latvijā EEI tieši mājsaimniecībām vai citiem lietotājiem.

Sīkāk skatīt Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1.panta 26.punktu definīciju par elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju.

Vai tad ja ražotājs vēlas ievest Latvijā elektroniskās ierīces nelielā skaitā no citas ES dalībvalsts (starptautiska uzņēmuma mātes uzņēmums) savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai, kā pamatlīdzekļus, vai uzņēmumam ir jāreģistrējas EEIRR?

Jā, ražotājam ir jāreģistrējas EEIRR un saskaņā ar normatīvajiem aktiem reģistrācija ir jāveic ne vēlāk kā mēnesi pēc preču ievešanas, arī tad, ja elektrisko un elektronisko iekārtu ievešana Latvijā notiek tikai vienreiz.

Maksa par reģistrēšanos EEIRR ir nemainīga – EUR 42,69 par kalendāro gadu.

Par attiecīgo periodu ražotājam EEIRR  ir jāiesniedz „Ziņojums par Latvijas tirgū laisto iekārtu daudzumu” (5.pielikums MK 2014.gada 8.jūlija noteikumiem Nr.388) un „Ziņojums par dalīti savākto iekārtu atkritumu daudzumu un par to iekārtu atkritumu daudzumu, kuri apstrādāti Latvijā vai izvesti apstrādei ārpus Latvijas, kā arī par atkārtotai izmantošanai sagatavoto, pārstrādāto un reģenerēto iekārtu atkritumu daudzumu” (6.pielikums MK 2014.gada 8.jūlija noteikumiem Nr.388).

Līdz ar ziņojumu iesniegšanu ražotājam ir nepieciešams aizpildīt „Iesniegums par iekārtu ražotāja vai tā pilnvarota pārstāvja/par bateriju ražotāja izslēgšanu no iekārtu ražotāja reģistra” (2.pielikums MK 2014.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.331) un iesniegt to EEIRR.

Sīkāk skatīt 2014.gada 17.jūnija MK noteikumus Nr.331 Elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtība un samaksas kārtība par datu uzturēšanu” 16.punktu.

Sīkāk skatīt 2014.gada 8.jūlija MK noteikumus Nr.388 „Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība” 5. un 6.pielikumu.

Paskaidrojiet Dabas Resursa Nodokļa (DRN) piešķiršanas kārtību un tā saistību ar EEIRR un/vai BARR.

Kā iegūt DRN atbrīvojumu:

Uzņēmums DRN atbrīvojumu var iegūt, tad ja tiek apsaimniekoti atkritumi.

  • Par atkritumu apsaimniekošanu var uzņemties atbildību pats uzņēmums (ražotājs), izveidojot un realizējot atkrituma apsaimniekošanas plānu, kas saskaņots ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, nodrošinot elektrisko un elektronisko iekārtu, kā arī videi kaitīgu preču atkritumu atpakaļ savākšanu, pārstrādi un reģenerāciju;
  • EEI ražotājs, vai tā pilnvarotais pārstāvis, vai BA ražotājs par atkritumu apsaimniekošanu var noslēgt līgumu ar kādu no Latvijā esošajiem atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem un rūpes par DRN atbrīvojumu iegūšanu, kā arī turpmāko atkritumu apsaimniekošanu jau uzņemas konkrētā atkritumu apsaimniekošanas firma.
Kādas formalitātes nepieciešams veikt, ja ražotājs vairs nevēlas saņemt DRN atbrīvojumu? Vai ir jāievēro noteikti termiņi, lai atteiktos no DRN atbrīvojuma?

Ja Jums ir noslēgts līgums ar apsaimniekošanas komercsabiedrību par atkritumu apsaimniekošanu, tad Jums ir jālauž ar apsaimniekotāju noslēgtais līgums. Tāpat ražotājam ir jāaizpilda „Iesniegums par iekārtu ražotāja vai tā pilnvarota pārstāvja/par bateriju ražotāja izslēgšanu no iekārtu ražotāju reģistra” (2.pielikums MK 2014.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.331) un jāiesniedz tas EEIRR.

Sīkāk skatīt 2014.gada 17.jūnija MK noteikumus Nr.331 „Elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtība un samaksas kārtība par datu uzturēšanu” 16. un 30.punktu.

Kā tiek veikta ārvalstu ražotāja reģistrēšana; vai uz ārvalstu ražotājiem attiecās kādi īpaši reģistrācijas noteikumi kā uz Latvijas ražotājiem?

Ārvalstu ražotājs var reģistrēties EEIRR un/vai BARR, aizpildot reģistrācijas iesniegumu. Līdz ar reģistrācijas iesniegumu iesniedzot arī citus nepieciešamos dokumentus - priekšapmaksas apliecinošu dokumentu (maksājuma uzdevumu) un apsaimniekošanas komercsabiedrības izdotu apliecinājumu.

Sīkāk skatīt 2014.gada 17.jūnija MK noteikumus Nr.331 Elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtība un samaksas kārtība par datu uzturēšanu.

Kā EEIRR veidos pāreju no 10 uz 6 Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām pēc 01.07.2018.?

Sākot ar 01.07.2018 ražotāji EEIRR sistēmā tiks reģistrēti atbilstoši spēkā esošajam 6 kategoriju iedalījumam.

Līdz 30.06.2018 EEIRR sistēmā reģistrētie ražotāji pāreju no 10 uz 6 kategoriju iedalījumam varēs veikt, iesniedzot EEIRR Izmaiņu pieteikumu.

SVARĪGI! Ražotāju atbildības sistēmas uzņēmumi (apsaimniekotāji un nodokļa maksātāji, kas izveidoja un piemēro atkritumu apsaimniekošanas sistēmu) Ziņojumos datus par pilnu 2018. gadu varēs sniegt atbilstoši iekārtu kategorijām un noteiktajiem sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un reģenerācijas mērķiem, kas ir spēkā līdz 2018. gada 30. jūnijam;

Sīkāk kategoriju iedalījumu skatīt 1., un 2.pielikumā Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumiem Nr.388.

6 Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas

Noderīga Eiropas Komisijas informācija (angļu valodā) par to, kā klasificēt EEI atbilstoši 6 kategoriju klasifikatoram ŠEIT.

Kas jādara, lai elektroniski reģistrētos EEIR un BAR reģistru sistēmā?

Jums EEIRR mājas lapā ir jānospiež uz izceltās zilās pogas "Reģistrācija" (lapas labajā, apakšējā malā) un jāaizpilda visas sistēmas prasītās ailes.

Kas ir pilnvarotais pārstāvis?

Pilnvarotais pārstāvis ir persona, kas veic komercdarbību Latvijā un kas, pamatojoties uz rakstisku pilnvarojumu, pārņem ārvalstu EEI ražotāja saistības Latvijā par EEI atkritumu apsaimniekošanas prasību izpildi. Pilnvarotajam pārstāvim ir jāizpilda tādas pašas prasības kā EEI ražotājam. Pilnvarotais pārstāvis reģistrā iesniedz reģistrācijas iesniegumu, priekšapmaksas apliecinošu dokumentu (maksājuma uzdevumu), apsaimniekošanas komercsabiedrības izdotu apliecinājumu, kā arī ārvalstu iekārtu ražotāja apliecinājumu un tā notariāli apliecinātu tulkojumu, ja apliecinājums nav valsts valodā, ka ārvalstu iekārtu ražotājs ir pilnvarojis attiecīgo juridisko personu pārņemt tā saistības Latvijā attiecībā uz Latvijas normatīvajos aktos noteikto elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasību izpildi.

Sīkāk skatīt Atkritumu apsaimniekošanas likuma 24.panta 11.punktu.

Sīkāk skatīt 2014.gada 17.jūnija MK noteikumus Nr.331 Elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtība un samaksas kārtība par datu uzturēšanu”.

- Apmaksa

Ja ražotājs ir reģistrējies EEIRR un BARR, vai par kalendāro gadu ir jāmaksā 42.69 EUR vai 85.38 EUR?

Ražotājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim ir jāveic samaksa par datu uzturēšanu atsevišķi par katru no reģistriem. Ja ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis ir reģistrējies tikai EEIRR, tad tas veic samaksu 42.69 EUR, bet ja ražotājs ir reģistrējies gan EEIRR, gan BARR, tad tas veic samaksu 85.38 EUR.

Sīkāk skatīt 2014.gada 17.jūnija MK noteikumu Nr.331 „Elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtība un samaksas kārtība par datu uzturēšanu” 37.punktu.

Kas notiek tad, ja ražotājs neveic savlaicīgu rēķina apmaksu?

Ja iekārtu ražotājs attiecīgajā termiņā nav veicis ikgadējo samaksu par iekārtu ražotāju datu uzturēšanu reģistrā, reģistrētājs piecu darba dienu laikā pēc minētā termiņa (31.martam) pieņem lēmumu par iekārtu ražotāja izslēgšanu no iekārtu ražotāju reģistra.

Sīkāk skatīt 2014.gada 17.jūnija MK noteikumu Nr.331 Elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtība un samaksas kārtība par datu uzturēšanu” 40.punktu.

Test

Test

Kad tiek izsūtīti rēķini par ikgadējo maksu par datu uzturēšanu EEIRR un BARR?

Rēķini par datu uzturēšanu tiek izsūtīti elektronisku uz reģistrācijas pieteikumā kontaktinformācijā norādīto e-pasta adresi līdz kārtējā gada 1.martam. Rēķinu apmaksa jāveic līdz kalendārā gada 31.martam.

Sīkāk skatīt 2014.gada 17.jūnija MK noteikumu Nr.331 „Elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtība un samaksas kārtība par datu uzturēšanu” 40.punktu.

- Dažādi

Kā noteikt vai baterija un akumulators ir pārnēsājama, transportlīdzekļos vai rūpniecībā izmantojama?

Baterijas vai akumulatori pēc to izmantošanas veida tiek iedalīti:
a) pārnēsājamas baterijas vai akumulatori ir jebkura aizplombēta baterija, podziņelements, bateriju pakete vai akumulators, ko var pārnēsāt rokās;
b) transportlīdzekļos izmantojama baterija vai akumulators ir baterija vai akumulators, ko izmanto, lai darbinātu transportlīdzekļa starteri, apgaismes shēmu vai aizdedzi;
c) rūpniecībā izmantojama baterija vai akumulators ir jebkura baterija vai akumulators, kas izstrādāts tikai rūpnieciskam vai profesionālam lietojumam vai kas lietojams jebkura veida elektriskajos transportlīdzekļos.
 

Ko darīt, ja ir zināmi uzņēmumi, kas importē elektriskās un elektroniskās iekārtas un realizē tās Latvijas tirgū, bet nav reģistrējušies EEIRR?

Ja tiek saņemta informācija par EEI ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izvairīšanos no reģistrācijas vai par nepatiesu, vai nepilnīgu ziņu sniegšanu EEIRR, reģistrētājam piecu darbdienu laikā par to rakstiski ir jāinformē ministrija un Valsts vides dienests, kas veic tālākas informācijas pārbaudi un nepieciešamības gadījumā lemj par soda piemērošanu. Ja Jums ir zināma informācija par nereģistrētiem uzņēmumiem, kuriem jūsuprāt būtu jāreģistrējas, lūdzam sazināties ar EEIRR pa e-pastu elektroregistrs@letera.lv. E-pastā norādiet nereģistrētā uzņēmuma nosaukumu un reģistrācijas numuru.

Sīkāk skatīt 2014.gada 17.jūnija MK noteikumu Nr.331 Elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtība un samaksas kārtība par datu uzturēšanu” 20.punktu.

Sīkāk skatīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75.3 pantu.

Ražotājs vairs neieved elektriskās un elektroniskās preces, kā tas var izslēgties no EEIRR un/vai BARR?

Ražotājam ir jāaizpilda iesniegums par izslēgšanu no EEIRR un/vai BARR. Izslēgšanas iesniegumu var atrast www.elektroregistrs.lv mājas lapas sadaļā „reģistrācija”. Izslēgšanas iesniegumu var aizpildīt elektroniski vai nosūtīt pa pastu uz Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistru - Dzirnavu ielā 91/3, Rīgā, LV1011.

Sīkāk skatīt 2014.gada 17.jūnija MK noteikumu Nr.331 „Elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtība un samaksas kārtība par datu uzturēšanu” 16. un 30.punktu.

- Ziņojumi

Kas jādara, lai iesniegtu EEIRR un/vai BARR sistēmā ziņojumus elektroniski?

Lai iesniegtu ziņojumus elektroniski, Jums ir jāautorizējas Lursoft mājas lapā. Lai autorizētos, Jums EEIRR mājas lapas labajā, augšējā stūrī jāatrod poga "Autorizēties" un jānosūta pieprasījums pēc lietotāja vārda un paroles. Lietotāja vārds un parole Jums tiks piešķirts vienas darba dienas laikā.

Cik bieži ir jāiesniedz ziņojumi?

Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrā:

Ziņojumi par Latvijas tirgū laisto EEI daudzumu, par dalīti savākto iekārtu atkritumu daudzumu un par to iekārtu atkritumu daudzumu, kuri apstrādāti Latvijā vai izvesti apstrādei ārpus Latvijas, kā arī par atkārtotai izmantošanai sagatavoto, pārstrādāto un reģenerēto iekārtu atkritumu daudzumu EEI ražotājiem vai pilnvarotajiem pārstāvjiem ir jāiesniedz divas reizes gadā - līdz kārtējā gada 30.oktobrim un nākamā gada 30.aprīlim.

Sīkāk skatīt 2014.gada 8.jūlija MK noteikumus Nr.388 „Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība”  29.punktu.

 

Bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrā:

Ziņojumi par Latvijas tirgū laisto bateriju un akumulatoru pārdošanas apjomiem un ziņojumi par Latvijā savākto bateriju un akumulatoru atkritumu apjomiem jāiesniedz divas reizes gadā - līdz kārtējā gada 30.oktobrim un nākamā gada 30.aprīlim.

Sīkāk skatīt 2011.gada 21.jūnija MK noteikumu Nr.485 "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība" 31. un 46. punktus.

 

meklēt ražotāju
Maijs, 2023
P. O. T. C. Pk. S. Sv.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Reģistrācija
Reģistrējies