Noderīgi

- Reģistrācija

Kas ir pilnvarotais pārstāvis?

Pilnvarotais pārstāvis ir persona, kas veic komercdarbību Latvijā un kas, pamatojoties uz rakstisku pilnvarojumu, pārņem ārvalstu EEI ražotāja saistības Latvijā par EEI atkritumu apsaimniekošanas prasību izpildi. Pilnvarotajam pārstāvim ir jāizpilda tādas pašas prasības kā EEI ražotājam. Pilnvarotais pārstāvis reģistrā iesniedz reģistrācijas iesniegumu, priekšapmaksas apliecinošu dokumentu (maksājuma uzdevumu), apsaimniekošanas komercsabiedrības izdotu apliecinājumu par līgumu, kā arī ārvalstu iekārtu ražotāja apliecinājumu, ka ārvalstu iekārtu ražotājs ir pilnvarojis attiecīgo juridisko personu pārņemt tā saistības Latvijā attiecībā uz Latvijas normatīvajos aktos noteikto elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasību izpildi.

Skat. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 24.panta 11.punktu.

Skat. 2014. gada 17. jūnija MK noteikumus Nr.331 „Elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtība un samaksas kārtība par datu uzturēšanu”  II .daļu.

Kā noteikt, kurai kategorijai pieder ražotāja tirgū laistās elektriskās un elektroniskās iekārtas

Noderīga Eiropas Komisijas informācija (angļu valodā) par to, kā klasificēt EEI atbilstoši 6 kategoriju klasifikatoram ŠEIT>>>.

Ja uzņēmums vēlas ievest Latvijā elektroniskās ierīces nelielā skaitā no citas ES dalībvalsts (starptautiska uzņēmuma mātes uzņēmums) savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai kā pamatlīdzekļus, vai uzņēmumam ir jāreģistrējas EEIRR?

Jā, uzņēmums atbilst EEI ražotāja definīcijai un tam ir jāreģistrējas EEIRR. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem reģistrācija ir jāveic ne vēlāk kā mēnesi pēc preču ievešanas, arī tad, ja elektrisko un elektronisko iekārtu ievešana Latvijā notiek tikai vienreiz.

Maksa par reģistrēšanos EEIRR ir nemainīga – EUR 42,69 par kalendāro gadu.

Par attiecīgo periodu ražotājam EEIRR  ir jāiesniedz „Ziņojums par Latvijas tirgū laisto iekārtu daudzumu” (5.pielikums MK 2014.gada 8.jūlija noteikumiem Nr.388) un „Ziņojums par dalīti savākto iekārtu atkritumu daudzumu un par to iekārtu atkritumu daudzumu, kuri apstrādāti Latvijā vai izvesti apstrādei ārpus Latvijas, kā arī par atkārtotai izmantošanai sagatavoto, pārstrādāto un reģenerēto iekārtu atkritumu daudzumu” (6.pielikums MK 2014.gada 8.jūlija noteikumiem Nr.388).

Ja uzņēmums neplāno ievest elektroniskās ierīces atkārtoti, līdz ar ziņojumu iesniegšanu ražotājam ir jāiesniedz iesniegums ražotāja izslēgšanai no EEIRR.

Sīkāk skatīt 2014.gada 17.jūnija MK noteikumus Nr.331 Elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtība un samaksas kārtība par datu uzturēšanu” .

Sīkāk skatīt 2014.gada 8.jūlija MK noteikumus Nr.388 „Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība” 5. un 6.pielikumu.

Kādas formalitātes nepieciešams veikt, ja ražotājs vairs nevēlas saņemt DRN atbrīvojumu?

Ja ražotājam ir noslēgts līgums ar apsaimniekošanas komercsabiedrību par atkritumu apsaimniekošanu, ir jālauž ar apsaimniekotāju noslēgtais līgums.

Ja ražotājs turpmāk maksās DRN, jāiesniedz Izmaiņu pieteikums par atkritumu apsaimniekošanas veida maiņu. 

Ja ražotājs ir pārtraucis Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktās darbības ar elektriskajām un elektroniskajām iekārtām un/vai baterijām vai akumulatoriem, ir jāiesniedz iesniegums ražotāja izslēgšanai no attiecīgā reģistra.

Sīkāk skatīt 2014. gada 17. jūnija MK noteikumus Nr.331 „Elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtība un samaksas kārtība par datu uzturēšanu”  15., 16. un 30. punktu.

Paskaidrojiet Dabas Resursa Nodokļa (DRN) atbrīvojuma piešķiršanas nosacījumus un tā saistību ar EEIRR un/vai BARR.

Uzņēmums DRN atbrīvojumu var iegūt, ja ir reģistrēts EIRR un/vai BARR un ja tiek apsaimniekoti atkritumi.

  • Par atkritumu apsaimniekošanu var uzņemties atbildību pats iekārtu ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis, izveidojot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un noslēdzot līgumu ar Valsts vides dienestu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm;
  • EEI ražotājs, vai tā pilnvarotais pārstāvis, vai BA ražotājs par atkritumu apsaimniekošanu var noslēgt līgumu ar kādu no Latvijā esošajiem atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem un rūpes par DRN atbrīvojumu iegūšanu, kā arī turpmāko atkritumu apsaimniekošanu jau uzņemas konkrētā atkritumu apsaimniekošanas firma. Spēkā esošās EEI un BA atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pieejamas Valsts vides dienesta mājas lapā.

Skat. 28.01.2021 Ministru kabineta noteikumu Nr. 64 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm" 5. punktu.

Skat. Dabas resursu nodokļa likuma 9. pantu.

Kā jārīkojas, ja ražotājs nav atjaunojis informāciju par elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām atbilstoši 6 kategoriju iedalījumam?

Ražotājiem, kas reģistrējušies līdz 01.07.2018. un kam EEIRR sistēmā informācija par tirgū laistajām elektriskajām un elektroniskajām iekārtām uzrādās atbilstoši 10 kategoriju iedalījumam, nepieciešams EEIRR  iesniegt Izmaiņu pieteikumu.

Sīkāk kategoriju iedalījumu skatīt 2. pielikumā Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumiem Nr.388.

Kā tiek veikta ārvalstu ražotāja reģistrēšana; kādos gadījumos nepieciešams pilnvarotais pārstāvis?

Ārvalstu bateriju vai akumulatoru ražotājs var reģistrēties BARR, aizpildot reģistrācijas iesniegumu. Līdz ar reģistrācijas iesniegumu iesniedzot arī citus nepieciešamos dokumentus - priekšapmaksas apliecinošu dokumentu (maksājuma uzdevumu) un apsaimniekošanas komercsabiedrības izdotu apliecinājumu par līguma noslēgšanu.

Ārvalstu elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājam, kas neveic uzņēmējdarbību Latvijā, bet laiž preci Latvijas tirgū, izmantojot distances līgumu, jānozīmē pilnvarotais pārstāvis, kas veic komercdarbību Latvijā un kas, pamatojoties uz rakstisku pilnvarojumu, pārņem ārvalstu ražotāja saistības Latvijā par EEI atkritumu apsaimniekošanas prasību izpildi, tai skaitā reģistrāciju EEIRR. 

Pilnvarotajam pārstāvim jāreģistrējas EIRR, aizpildot pilnvarotā pārstāvja reģistrācijas iesniegumu un kopā ar to jāiesniedz: ārvalstu iekārtu ražotāja apliecinājumu, ka ārvalstu iekārtu ražotājs ir pilnvarojis attiecīgo juridisko personu pārņemt tā saistības Latvijā; priekšapmaksas apliecinošu dokumentu (maksājuma uzdevumu) un apsaimniekošanas komercsabiedrības izdotu apliecinājumu par līguma noslēgšanu.

Sīkāk skatīt 2014.gada 17.jūnija MK noteikumus Nr.331 „Elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtība un samaksas kārtība par datu uzturēšanu”.

Ja elektriskās un elektroniskās ierīces un/vai baterijas un akumulatori tiek ievesti no 3.valstīm (valstis, kas nav ES dalībvalstis), vai šiem ražotājam ir jāreģistrējas EEIRR un/vai BARR?

Jā, šiem ražotājiem saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu ir nepieciešams reģistrēties EEIRR un BARR.

Sīkāk skatīt Atkritumu apsaimniekošanas likuma definīciju par elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju (1.panta 26.punkts) un Bateriju vai akumulatoru ražotāju (31.panta 1.punkts).

Kas ir elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājs?

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu, Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājs ir persona, kas:
a) ražo EEI ar savu firmas zīmi un pārdod tās Latvijā;
b) ar savu firmas zīmi  pārdod Latvijā EEI, ko ražojušas citas personas, izņemot gadījumus, kad uz EEI ir arī izgatavotāja firmas zīme;
c) importē EEI un pārdod tās vai izmanto savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai Latvijā;
d) veic savu saimniecisko darbību ārpus Latvijas un, izmantojot distances līgumu, pārdod Latvijā EEI tieši mājsaimniecībām vai citiem lietotājiem.

Sīkāk skatīt Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1.panta 26.punktu definīciju par elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju.

Kas jādara, lai elektroniski reģistrētos EEIR un BAR reģistru sistēmā?

Jums EEIRR mājas lapā ir jānospiež uz izceltās zilās pogas "Reģistrācija" (lapas labajā, apakšējā malā) un jāaizpilda visas sistēmas prasītās ailes. 

Balstoties uz iesniegto informāciju, uzņēmumam tiks izveidots lietotājs autorizācijai reģistra informācijas sistēmā. 

Uzmanību! Mājaslapā ievietotā reģistrācijas forma ir paredzēta tikai lietotāja izveidei. Lai reģistrētu uzņēmumu kā elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju un/vai bateriju vai akumulatoru ražotāju, jāautorizējas Reģistra informācijas sistēmā, jāaizpilda un jāiesniedz tiešsaistes reģistrācijas pieteikums. Detalizētāku informāciju par pieteikuma aizpildīšanu skat. ŠEIT>>> .

- Apmaksa

Ja ražotājs ir reģistrējies EEIRR un BARR, vai par kalendāro gadu ir jāmaksā 42.69 EUR vai 85.38 EUR?

Ražotājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim ir jāveic samaksa par datu uzturēšanu atsevišķi par katru no reģistriem. Ja ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis ir reģistrējies tikai EEIRR, tad tas veic samaksu 42.69 EUR, bet ja ražotājs ir reģistrējies gan EEIRR, gan BARR, tad tas veic samaksu 85.38 EUR.

Sīkāk skatīt 2014.gada 17.jūnija MK noteikumu Nr.331 „Elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtība un samaksas kārtība par datu uzturēšanu” 37.punktu.

Test

Test

Kas notiek tad, ja ražotājs neveic savlaicīgu rēķina apmaksu?

Ja ražotājs attiecīgajā termiņā (līdz 31. martam) nav veicis ikgadējo samaksu par ražotāju datu uzturēšanu EEIR vai BAR reģistrā, ražotājs tiek rakstiski brīdināts par izslēgšanu no attiecīgā reģistra un tam tiek noteikts pagarināts piecu darbdienu termiņš, kura laikā ir jāveic samaksa. Ja ražotājs neveic ikgadējo samaksu arī pagarinātajā termiņā, reģistrētājs pieņem lēmumu par ražotāja izslēgšanu no EEIR vai BAR reģistra un paziņo to attiecīgajam ražotājam.

Skat. 2014.gada 17.jūnija MK noteikumu Nr.331 „Elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtība un samaksas kārtība par datu uzturēšanu” 19. un 33. punktu.

Kad tiek izsūtīti rēķini par ikgadējo maksu par datu uzturēšanu EEIRR un BARR?

Rēķini par datu uzturēšanu tiek izsūtīti elektronisku uz reģistrācijas pieteikumā kontaktinformācijā norādīto e-pasta adresi līdz kārtējā gada 1.martam. Rēķinu apmaksa jāveic līdz kalendārā gada 31.martam.

Sīkāk skatīt 2014.gada 17.jūnija MK noteikumu Nr.331 „Elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtība un samaksas kārtība par datu uzturēšanu” 40.punktu.

- Dažādi

Kā noteikt vai baterija un akumulators ir pārnēsājama, transportlīdzekļos vai rūpniecībā izmantojama?

Baterijas vai akumulatori pēc to izmantošanas veida tiek iedalīti:
a) pārnēsājamas baterijas vai akumulatori ir jebkura aizplombēta baterija, podziņelements, bateriju pakete vai akumulators, ko var pārnēsāt rokās;
b) transportlīdzekļos izmantojama baterija vai akumulators ir baterija vai akumulators, ko izmanto, lai darbinātu transportlīdzekļa starteri, apgaismes shēmu vai aizdedzi;
c) rūpniecībā izmantojama baterija vai akumulators ir jebkura baterija vai akumulators, kas izstrādāts tikai rūpnieciskam vai profesionālam lietojumam vai kas lietojams jebkura veida elektriskajos transportlīdzekļos.
 

Ko darīt, ja ir zināmi uzņēmumi, kas importē elektriskās un elektroniskās iekārtas un realizē tās Latvijas tirgū, bet nav reģistrējušies EEIRR?

Ja tiek saņemta informācija par EEI ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izvairīšanos no reģistrācijas vai par nepatiesu, vai nepilnīgu ziņu sniegšanu EEIRR, reģistrētājam piecu darbdienu laikā par to rakstiski ir jāinformē ministrija un Valsts vides dienests, kas veic tālākas informācijas pārbaudi un nepieciešamības gadījumā lemj par soda piemērošanu. Ja Jums ir zināma informācija par nereģistrētiem uzņēmumiem, kuriem jūsuprāt būtu jāreģistrējas, lūdzam sazināties ar EEIRR pa e-pastu elektroregistrs@letera.lv. E-pastā norādiet nereģistrētā uzņēmuma nosaukumu un reģistrācijas numuru.

Sīkāk skatīt 2014.gada 17.jūnija MK noteikumu Nr.331 Elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtība un samaksas kārtība par datu uzturēšanu” 20.punktu.

Sīkāk skatīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75.3 pantu.

Ražotājs vairs neieved elektriskās un elektroniskās preces, kā tas var izslēgties no EEIRR un/vai BARR?

Ražotājam ir jāaizpilda iesniegums par izslēgšanu no EEIRR un/vai BARR. Izslēgšanas iesniegumu var atrast www.elektroregistrs.lv mājas lapas sadaļā „reģistrācija”. Izslēgšanas iesniegumu var aizpildīt elektroniski vai nosūtīt pa pastu uz Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistru - Dzirnavu ielā 91/3, Rīgā, LV1011.

Sīkāk skatīt 2014.gada 17.jūnija MK noteikumu Nr.331 „Elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtība un samaksas kārtība par datu uzturēšanu” 16. un 30.punktu.

- Ziņojumi

Cik bieži ir jāiesniedz ziņojumi?

Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrā:

Ziņojumi par Latvijas tirgū laisto EEI daudzumu, par dalīti savākto iekārtu atkritumu daudzumu un par to iekārtu atkritumu daudzumu, kuri apstrādāti Latvijā vai izvesti apstrādei ārpus Latvijas, kā arī par atkārtotai izmantošanai sagatavoto, pārstrādāto un reģenerēto iekārtu atkritumu daudzumu EEI ražotājiem vai pilnvarotajiem pārstāvjiem ir jāiesniedz divas reizes gadā - līdz kārtējā gada 30.oktobrim un nākamā gada 30.aprīlim.

Sīkāk skatīt 2014.gada 8.jūlija MK noteikumus Nr.388 „Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība”  29.punktu.

 

Bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrā:

Ziņojumi par Latvijas tirgū laisto bateriju un akumulatoru pārdošanas apjomiem un ziņojumi par Latvijā savākto bateriju un akumulatoru atkritumu apjomiem jāiesniedz divas reizes gadā - līdz kārtējā gada 30.oktobrim un nākamā gada 30.aprīlim.

Sīkāk skatīt 2011.gada 21.jūnija MK noteikumu Nr.485 "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība" 31. un 46. punktus.

 

Kas jādara, lai iesniegtu EEIRR un/vai BARR sistēmā ziņojumus elektroniski?

Lai iesniegtu ziņojumus elektroniski, Jums ir jāautorizējas Reģistra informācijas sistēmā. Lai nonāktu autorizācijas lapā, izmantojot spiedpogu "Autorizēties" mājaslapas augšējā labējā stūrī.

Paraugs ziņojuma iesniegšanai elektroniski pieejams ŠEIT.

Svarīgi! Ziņojumus var iesniegt tikai Reģistra informācijas sistēmā norādītās ražotājā vai pilnvarotā pārstāvja kontaktpersonas, kam izveidots autorizēts lietotājs. Lietotāja informācija tiek izsūtīta kopā ar lēmumu par reģistrāciju vai izmaiņām. Ja nepieciešama kontaktpesonas maiņa, sazinieties ar mums pa e-pastu elektroregistrs@letera.lv.

meklēt ražotāju
Maijs, 2024
P. O. T. C. Pk. S. Sv.
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Reģistrācija
Reģistrējies